فلسفه در عصر افول ایدئولوژی‌‌ها و زیست پساپست‌‌مدرن

فلسفه در عصر افول ایدئولوژی‌‌ها و زیست پساپست‌‌مدرن

برای ایران امروز، جوانان می‌توانند همان نقشی را ایفا کنند که ملت‌ها برای تشکیل دموکراسی‌ها یا طبقه کارگر برای ایجاد نظام سوسیالیستی ایفا کردند یعنی عامل بودند. احیای تفکرات چپ انتقادی با محوریت هم‌‌راستایی عدالت و آزادی با تکیه بر جوانان، راهی است که می‌‌تواند نتیجه‌‌بخش باشد. ؛
لسان الغیب زیباترین توصیف برای حافظ

لسان الغیب زیباترین توصیف برای حافظ

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز با بیان اینکه حافظ، بسیار عمیق تر و والاتر از سطحی است که تاکنون او را مهجور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: لسان‌الغیب، زیباترین کلمه‌ای است که می‌توان برای حافظ به کار برد. ؛