آغازی برای شهر

آغازی برای شهر

رفتن و کوبیدن، ساختن پازل‌های بی‌‌قواره، تخریب و گسترش همه و همه مصداق‌‌هایی در بافت تاریخی شده تا به نام و خواسته‌‌ی مردم از این آب گل‌‌آلود ماهی‌‌ها بگیرند. اینجا جایی برای تغییر واژه‌‌هاست؛ می‌‌نویسیم توسعه اما بخوانید خراب شدن ده‌‌ها پلاک از خانه‌‌های واجد ارزش تاریخی؛
شبیخون به بافت تاریخی شیراز!

شبیخون به بافت تاریخی شیراز!

تخریب این خانه تاریخی به یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع داده شده است اما ظاهرا به این دلیل که ویرانگران بناهای تاریخی در بافت تاریخی شیراز مجوز تخریب این بنا را داشته اند یگان حفاظت از ورود به موضوع خودداری کرده است.