شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

من می‌دانم دوره دوره‌ی شماست و به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید. در ساختن گذشته‌ی جعلی از ایران قبل از انقلاب و خراب کردن تصویر آینده در ذهن نسلی که در این کشورهای خارجی زندگی می‌کنند و مهم اینکه برنده‌ی این بازی شما هستید و دوره دوره‌ی شماست.؛
تماشاي صداي شجريان

تماشاي صداي شجريان

کيست كه در هنگام شنيدن صداي اين مرد در ذهن خود حافظ و سعدي و مولانا را تجسم نكرده باشد كه در موقعيتي كمال يافته و صورتي مثالي به خوانش شعر خويش مشغولند؟؛