شهر و سینما

شهر و سینما

گرچه اسطوره‌‌ی تأسیس سینما سعی در ارائه‌‌ی روایتی دارد که در آن، پاریس ابتدای سده‌‌ی بیستم در مرکز تحولات مدیوم فیلم جا خوش کرده؛ اما تجلی جدی شهر در سینما را می‌‌توان به ژانر جدیدی به‌‌نام فیلم شهری نسبت داد و شهر برلین را می‌‌توان مکان اصلی تولد این ژانر در نظر گرفت. ؛