دیکتاتور شما هستید که در کشور این بساط را راه انداخته‌اید / همه تریبون‌ها دست شماست / هر چه خواستید به همه می‌گویید؛ کسی هم چیزی به شما نمی‌گوید

دیکتاتور شما هستید که در کشور این بساط را راه انداخته‌اید / همه تریبون‌ها دست شماست / هر چه خواستید به همه می‌گویید؛ کسی هم چیزی به شما نمی‌گوید

در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی مشاجره لفظی پژمان‌فر و لاریجانی برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد. لاریجانی با تندی پژمان‌فر را که به او اتهام دیکتاتوری زد، خطاب قرار دارد و گفت که شما با دیکتاتوری این بساط را در کشور راه انداختید.؛