آیا نقشه راهی وجود ندارد؟

آیا نقشه راهی وجود ندارد؟

انتخابات یعنی اینکه مردم در فرایند انتخابات حضور واقعی داشته باشند نه حضور تشریفاتی. آزادی رسانه‌ها در انتخابات مهم است. یکسری افراد را به عنوان کاندیدا معرفی کرده و می‌گویند رأی دهید. معتقدم در ایران رأی ما اغلب سلبی است نه ایجابی.؛