شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

من می‌دانم دوره دوره‌ی شماست و به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید. در ساختن گذشته‌ی جعلی از ایران قبل از انقلاب و خراب کردن تصویر آینده در ذهن نسلی که در این کشورهای خارجی زندگی می‌کنند و مهم اینکه برنده‌ی این بازی شما هستید و دوره دوره‌ی شماست.؛
خانه‌ای در شیراز که گفته شد ارزش تاریخی ندارد

خانه‌ای در شیراز که گفته شد ارزش تاریخی ندارد

صدای میراث: خانه زند و قاجار که با خاک یکسان شد و معاون میراث فرهنگی فارس از فاقد ارزش تاریخی بودن آن گفت؛ خانه‌ای دارای ارزش بود که اگر زودتر به آن توجه شده بود می توانست به یکی از جاذبه‌های دیدنی در بافت تاریخی شیراز تبدیل شود.؛